eucharistie 

 

 

ZONDAG TWEE door het JAAR
14 januari 2018

Openingswoord:

Jezus zet zijn eerste passen in zijn openbaar leven.
“Meester, waar verblijft Gij?” vragen enkelen op zijn weg.
Zij hebben aangevoeld dat Hij iets ongewoons uitstraalt,
en willen er meer over weten, zij blijven die dag bij Hem.
Om te vernemen waar Hij zich ophoudt
zijn wij hier vandaag weer samengekomen.
Blijven wij, net zoals die eerste leerlingen, bij Hem?
Vandaag is het ook de dag van de immigrant en de vluchteling;
Durven wij het aan om Hem ook in hen te herkennen?

 

 

 Kyrielitanie:
 

Wij zijn weer samen om Gods Woord te  te beluisteren
en het brood samen te breken en te eten.
Om dat zeer bewust te kunnen doen
willen wij ons goed voorbereiden.

 

Heer, Jezus, wij horen uw stem  in ons hart en ons geweten,
en ook in de verwachtingen van mensen om ons heen.
Maar wij komen er niet altijd toe ze ook te beluisteren.

Heer, ontferm U.

 

Christus, Gij hebt ons getoond
hoe een mens kan leven
en wie wij voor elkaar kunnen zijn.
Waarom valt het ons zo moeilijk  dat ook te doen?

Christus, ontferm U

 

Heer, Jezus, Gij staat achter mensen die het moeilijk hebben
en Gij vraagt ook onze aandacht daarvoor.
Toch lopen wij wel eens voorbijlopen aan de noden van anderen.

Heer, ontferm U.

  

De barmhartige God moge zich over ons ontfermen,
wij durven ook hopen op zijn vergeving
en wij weten dat hij ons aanstuurt op de weg naar eeuwig leven Amen.

  

Eer aan God in den hoge: 

 

God, wij bidden U:

geef ons de moed en de sterkte om uw Boodschap

gestalte te geven,

zoals eertijds Maris deed.

Wij zien verlangend uit naar de komst van Jezus.

Laat ons verlangen naar zijn geboorte

ook een aanzet zijn  om daadwerkelijk

solidair te zijn met alle mensen

die hoopvol uitkijken naar uw bevrijdende komst in ons midden.

Amen.

 

 

Eerste lezing:           1 Sam 3, 3b-10.19

   Het gaat erom naar Gods stem te luisteren en eraan te beantwoorden.

  

Tweede lezing:         1 Kor 6, 13c-15a.17-20

  

Ons lichaam is geheiligd door Gods Geest die erin woont.

 

Evangelie:                 Joh 1, 35-42


Homilie

  

(ter info: Preek van de week)

 

 

Geloofsbelijdenis:

 

Ik geloof in God almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria,
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven,
Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader,
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
De Heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
De vergiffenis van de zonden; de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.

   

Voorbede:  

   

God luistert naar wat er aan vragen leeft in ons hart.
Daar mogen wij op vertrouwen.

 

Voor allen die zich door Jezus aangesproken weten
en Hem als leerlingen willen volgen:
dat ze bij hun heer de kracht mogen vinden
om echt naar zijn woord te leven.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

   

Voor allen die geroepen zijn
om de Blijde Boodschap te verkondigen:
dat zij vanuit hun hart blijven getuigen
van wat Jezus ons vandaag te zeggen heeft.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

   

In het najaar komen de bisschoppen in Rome samen
voor de synode over de geloofsbeleving van de jongeren:
dat de Kerk  de volle aandacht heeft voor hen
en mag openstaan voor hun inbreng.
Want ook bij hen wordt de roepstem an de Heer gehoord.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

 

God, die ons telkens weer aanspreekt en oproept,
verhoor ons gebed
en draag mee de zorg voor de mensen doe ons zijn toevertrouwd,
en voor de grote wereld die de onze is.
Door Christus onze Heer. Amen.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

       

Nemen wij speciaal in gedachten

die mensen die vandaag gebed hebben gevraagd

Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.

   

God van Lichten wij danken U voor dit samenzijn
waarin wij U mochten ontmoeten.
Schenk ons de kracht om op zoek te gaan naar U ,
Gij die leeft in eeuwigheid.

   

 Gebed over de gaven: 

   

God die met ons mee trekt,

Gij die onze toekomst zijt,

maak van dit brood en deze wijn

tastbare tekenen van uw droom voor de mensen.

Laat dit brood voedsel zijn

van verbondenheid met wie ons nodig heeft.

Laat deze beker wijn ons kracht schenken

om de kleine en zwakke mensen

in ons midden thuis te laten komen.

Wij vragen dat door Jezus uw geliefde Zoon. Amen.

 

     

Zending en Zegen:

   

Wij zijn met Jezus meegegaan om te zien waar Hij verblijft...
Zijn wij sterk genoeg aangesproken
om God in Hem te herkennen?
Hij komt ons tonen hoe wij kunnen leven
in dienstbaarheid aan velen,
ook aan migranten en vluchtelingen.
In de komende dagen kunnen wij met Jezus verder op weg gaan
en daarbij mogen wij rekenen op de zegen
van de  God die op ons wacht:

de Vader + Zoon  + en de heilige Geest.

Amen

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 &nbs